1

Jak podzielić mieszkanie na dwa mniejsze?

Podział lokalu mieszkalnego na dwa samodzielne mieszkania jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje techniczna i prawna możliwość rozdzielenia takiej nieruchomości.

Przy podziale mieszkania na dwa osobne lokale potrzebne jest sporządzenie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń, w której uwzględniony zostanie podział na nowoutworzone lokale. Tego rodzaju dokumentacja składa się z dwóch części: opisowej i graficznej i dotyczy rozmieszczenia pomieszczeń, stanu technicznego nieruchomości itp. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali w urzędzie miasta. Dopiero otrzymanie stosownego zaświadczenia z urzędu miasta co do samodzielności lokali otwiera możliwości dalszego postępowania.

Zgodnie z Ustawą o własności lokali za samodzielny lokal mieszkalny definiowany jest jako izba lub zespól izb wydzielonych ścianami i przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi. Tym samym podział jednego mieszkania na dwa, z których drugie jest przykładowo pozbawione dostępu do łazienki, będzie niemożliwy. Ponadto nowy lokal musi być na trwałe podzielony ścianami, konieczna jest również obecność drzwi. Do wniosku o wydanie zaświadczeń należy dołączyć techniczną, która powinien sporządzić rzeczoznawca majątkowy lub osobę z uprawnieniami budowlanymi.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku w formie aktu notarialnego o utworzenie ksiąg wieczystych przez notariusza. To umożliwi sprzedaż lub zastaw lokali po sporządzeniu ksiąg wieczystych. Cały proces nie powinien trwać dłużej niż sześć miesięcy, choć istnieją sytuacje, kiedy procedura tworzenia ksiąg wieczystych trwa dłużej.