1

Regulamin

Regulamin ProjektMieszkanie.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego ProjektMieszkanie.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie usług.

I. Definicje:

 1. ProjektMieszkanie – właściciel Serwisu, freshR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-417, przy ul. Łagiewnicka 52.
  Rachunek bankowy: mBank 50 1140 2004 0000 3102 8097 9896
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Usług. Adres internetowy Serwisu to http://projektmieszkanie.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Usługę za pomocą Serwisu.
 4. Projekt – indywidualny koncepcyjny projekt aranżacji wnętrz dostarczany w postaci plików komputerowych lub materiałów drukowanych.
 5. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

II. Postanowienia ogólne:

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. ProjektMieszkanie zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Aby złożyć zamówienie na usługę należy na stronie Zamów przez internet dokonać wyboru właściwej opcji następnie uzupełnić wyświetlony formularz zamówienia oraz załączoną ankietę. W formularzu zamówienia można również dołączyć plik zawierający plan lokalu/mieszkania, dla którego projekt ma być przygotowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie aby uzupełnić bądź zmodyfikować wprowadzone informacje.
 2. W ciągu nie więcej niż 7 dni od dnia potwierdzenia płatności za złożone zamówienie oraz przesłania istniejącego planu nieruchomości wraz z ankietą potrzeb otrzymasz propozycję projektów koncepcyjnych przygotowanych na podstawie dostarczonych informacji.
 3. Masz 7 dni na zastanowienie się oraz wybór ostatecznej wersji. W tym czasie odpowiemy na Twoje pytania a na podstawie dodatkowych sugestii przygotujemy ostateczną wersję Twojej koncepcji. (Jeśli w ciągu 7 dni nie zdecydujesz się na wybór żadnej z przedstawionych koncepcji wybierzemy i przygotujemy ostateczną wersję wybranej przez nas koncepcji).
 4. Ostateczną wersję koncepcji zawierającą rysunek w skali 1:50 wraz z wymiarami oraz opisem otrzymasz w ciągu nie więcej niż kolejnych 3 dni roboczych.

Płatności

 1. Płatność za złożone zamówienie może być zrealizowana przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy lub za pośrednictwem systemy płatności online PayU.

Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@ProjektMieszkanie.pl.
 2. ProjektMieszkanie rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji ProjektMieszkanie poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Oferowany projekt koncepcyjny jest produktem przygotowywanym na indywidualne zamówienie i jako taki nie może zostać zwrócony. Każdą sytuację traktujemy jednak indywidualnie więc w przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o bezpośredni kontakt z pracownią.
 4. ProjektMieszkanie deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, a następnie uzupełnić niezbędne dane.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

IV. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. ProjektMieszkanie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. ProjektMieszkanie nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Projektach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. ProjektMieszkanie nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 3. ProjektMieszkanie nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. ProjektMieszkanie zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od ProjektMieszkanie.
 5. ProjektMieszkanie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostarczenia produktów w terminie.